top of page

【Chiyou – Chi nhánh Jingmei/ Cảnh Mĩ】

THÊM Số 73, đường Jingwen, quận Wenshan, thành phố Đài Bắc

ĐT (02) 8663-1685

THỜI GIAN MỞ  11:00 ~ 00:30

(Thứ Ba cuối cùng hàng tháng là ngày nghỉ lễ)

bottom of page