top of page
士林_edited_edited_edited.jpg

【Chiyou – Chi nhánh Shilin/ Sĩ Lâm】

THÊM Tầng 1, số 50, đường Danan, quận Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc
             

ĐT (02) 2883-0165

THỜI GIAN MỞ 15:30 ~ 00:30

                             

bottom of page